Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van Kenneth De Smet (IT Lievegem), met maatschappelijke zetel te Kere 5, 9950 Lievegem, België, BTW BE 0897.886.141 (hierna “IT Lievegem”), en al haar rechtsopvolgers.

1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, voorstellen, offertes (“Offerte”), bestellingen, overeenkomsten en leveringen m.b.t. de levering van goederen en/of diensten door IT Lievegem aan haar klant (hierna de “Klant”). Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen dan tegenstelbaar aan IT Lievegem indien IT Lievegem deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard heeft. In dat geval blijven de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing. Aan overeengekomen afwijkingen kan de Klant geen rechten ontlenen voor andere of toekomstige transacties. De toepassing van eventuele algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling door de Klant, door het akkoord gaan van de klant met een Offerte, of door de ondertekening of (begin van) uitvoering van de overeenkomst door IT Lievegem of de Klant, aanvaardt de Klant onvoorwaardelijk en onherroepelijk deze Algemene Voorwaarden, die bindend zijn.
1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 01 augustus 2019.
1.4 De Klant kan haar overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een derde partij, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IT Lievegem.

2. Offertes en Bestellingen

2.1 Offertes en prijsopgaven worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege IT Lievegem. Offertes en prijsopgaven gelden steeds enkel voor de in de Offerte vermelde tijd, in principe 30 kalenderdagen na de datum van de Offerte en vervalt ze automatisch na het verstrijken van deze termijn. Alle in een Offerte vermelde termijnen, verwijzingen naar technische gegevens of andere elementen zijn louter indicatief en niet bindend voor de uitvoering van de Offerte, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. IT Lievegem heeft op elk moment het recht om fouten in de Offerte recht te zetten of de Offerte in te trekken. IT Lievegem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de overschrijding van termijnen of aanpassing van gegevens of elementen en dit is ook geen geldige grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de Klant, noch kan dit aanleiding geven tot enige prijsvermindering of schadevergoeding. IT Lievegem zal de Klant naar best vermogen op de hoogte brengen van de (vermoedelijke) overschrijding van een termijn of aanpassing van gegevens of elementen. De Offerte is gebaseerd op de gegevens die de Klant heeft verstrekt. Indien blijkt dat de gegevens niet correct zijn, wordt de Klant op de hoogte gebracht. Indien hiervoor bijkomende prestaties door IT Lievegem moeten geleverd worden zal een bijkomende Offerte aan de Klant overgemaakt worden. IT Lievegem behoudt zich het recht om in afwachting van een akkoord over de bijkomende prestaties de gehele uitvoering op te schorten. IT Lievegem behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren indien na de aanvaarding ervan nieuwe informatie wordt meegedeeld die de uitvoering voor IT Lievegem onaanvaardbaar maken. Indien IT Lievegem de opdracht beoordeelt als zijnde illegaal, lasterlijk of onzedelijk dan kan de opdracht door IT Lievegem geweigerd worden, ook na de totstandkoming van de overeenkomst. De offertes en prijsopgaven opgesteld door IT Lievegem dienen schriftelijk of digitaal bevestigd te worden door de Klant. Na ontvangst van de ondertekende offerte heeft IT Lievegem het recht om een voorschot van 25 % van het totaalbedrag, of een vooraf afgesproken bedrag aan de Klant te factureren. In dat geval worden de werkzaamheden opgestart zodra het voorschot door IT Lievegem ontvangen is. Uit offertes of prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten.
2.2 Door de plaatsing van de bestelling of bevestiging van de Offerte erkent de Klant volledig geïnformeerd te zijn en te begrijpen wat in de Offerte staat. Elke bestelling door de Klant verbindt de Klant. IT Lievegem zal slechts gebonden zijn door een bestelling van de Klant indien IT Lievegem uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd heeft deze te aanvaarden. De overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de bestelling. In geval dat de Klant een bestelling annuleert dan is de Klant een schadevergoeding verschuldigd aan IT Lievegem van 20 % (met een minimum van € 50) op de volledige prijs van de bestelde goederen of diensten, tenzij hogere schadevergoeding bewezen wordt door IT Lievegem.
2.3 Opdrachten of andere afspraken waaraan geen prijsopgave voorafgaat, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door IT Lievegem zijn bevestigd.
2.4 IT Lievegem beschouwt als haar Klant de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht aan IT Lievegem heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men in opdracht handelt van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment worden meegedeeld aan IT Lievegem. Degene die een bestelling plaatste voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt.
2.5 Elke annulering van een opdracht door de Klant dient schriftelijk te gebeuren. Zij is slechts geldig mits uitdrukkelijke aanvaarding door IT Lievegem. In geval van aanvaarding van de annulering is de Klant de vergoeding van de reeds geleverde prestaties verschuldigd, vermeerderd met een schadevergoeding indien IT Lievegem schade aantoont.
2.6 Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de Klant in geval van aanneming van werken (diensten) niet het recht heeft om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

3. Levering van Goederen en Diensten

3.1 De Klant aanvaardt gedeeltelijke leveringen van goederen en diensten. Hiervoor kunnen deelfacturen uitgegeven worden.
3.2 De ondertekening door de Klant van de leveringsbon houdt de (op)levering en aanvaarding in van het geleverde goed of de geleverde dienst. Het risico met betrekking tot goederen gaat over op de Klant op het ogenblik van de levering ervan. Het risico met betrekking tot diensten gaat over op de Klant bij oplevering of aanvaarding van de dienst. Indien de Klant de leveringsbon niet ondertekent gaat het risico over vanaf de dag wanneer IT Lievegem het goed heeft geleverd of de uitvoering van de diensten aankondigt. De eigendomsoverdracht van de goederen gebeurt pas bij de algehele betaling van de prijs en eventuele interesten en schadevergoedingen ingevolge een laattijdige betaling.
3.3 IT Lievegem behoudt zich het recht voor om tijdens de levering bepaalde technische verbeteringen of aanpassingen volgens wettelijke voorschriften uit te voeren op bestelde goederen of diensten voor zover dit geen aanzienlijke wijzigingen met zich meebrengt of voor zover dit noodzakelijk is. Indien bij de uitvoering van de diensten blijkt dat de Offerte technisch gezien niet kan uitgevoerd worden is IT Lievegem niet gehouden tot uitvoering en kan deze geannuleerd worden, zonder enige schadevergoeding.
3.4 IT Lievegem heeft het recht om voor de uitvoering van bepaalde diensten beroep te doen op derden, zonder dat hiertoe toestemming van of melding aan de Klant vereist is.

4. Plichten van de Klant

4.1 De Klant stelt tijdig alle informatie en documenten noodzakelijk voor de uitvoering van de opdracht ter beschikking van IT Lievegem en zal op de vereiste wijze meewerken aan de uitvoering van de opdracht, in overeenstemming met toepasselijke regels en wetgeving. De Klant dient in het bezit te zijn van de nodige licenties voor alle software die door hem wordt gebruikt, eveneens software van derden. De Klant zal IT Lievegem steeds vrijwaren voor alle mogelijke vorderingen van derden m.b.t. deze software. De Klant zorgt er tevens voor dat zijn hardware voldoet aan de minimumvereisten die IT Lievegem aangeeft.
4.2 De Klant verbindt zich ertoe de aangestelde van IT Lievegem die belast zijn met de uitvoering van de prestaties tijdens de gewone werkuren en volgens de toegangsregels van het bedrijf van de Klant toegang te verschaffen tot alle ruimtes, installaties (hardware, software, netwerken enz.) en middelen die noodzakelijk zijn om IT Lievegem toe te laten de prestaties op voorgeschreven wijze uit te voeren. Indien de Klant deze verplichtingen niet nakomt zal de termijn verlengd worden en kan de prijs eveneens aangepast worden. Indien deze benodigde gegevens en materialen niet tijdig aan IT Lievegem zijn verstrekt, heeft IT Lievegem het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant te factureren.
4.3 IT Lievegem behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en of liquiditeitspositie van de Klant in gevaar gebracht is (bijv. door faillissement, gerechtelijk akkoord, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij IT Lievegem of derden, het bekomen van een collectieve schuldenregeling door de Klant, …). Indien IT Lievegem na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de uitvoeringen omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan heeft IT Lievegem het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen, desgevallend om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de Klant.

5. Prijzen, Facturen en Betalingen

5.1 Alle prijzen en andere bedragen zijn in euro uitgedrukt en exclusief BTW en andere belastingen en heffingen. Indien deze belastingen en heffingen na de sluiting van de overeenkomst verhogen, kan dit doorgerekend worden aan de Klant. Meer- en bijwerken zullen worden aangerekend aan de in de op dat ogenblik gehanteerde tarieven. Behoudens andersluidende bepalingen in de Offerte, worden de goederen aangerekend aan vaste prijzen en de diensten uitgevoerd aan uurtarieven (aan de in op dat ogenblik gehanteerde tarieven) of aan de in de Offerte vermelde vaste prijs. Andere kosten worden bijkomend in rekening gebracht. Een Offerte kan steeds aangevraagd worden bij IT Lievegem via info@itlievegem.be.
5.2 Al de facturen zijn betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel, op de vervaldag en het rekeningnummer zoals vermeld op de facturen. Aangestelden zijn niet bevoegd om betalingen te ontvangen. Er kan voor de aanvang en lopende de uitvoering van de opdracht één of meerdere voorschotten gevraagd worden in mindering gebracht bij de eindafrekening. Bij niet-betaling op de vervaldag is de Klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een interest verschuldigd van 10 % op het totaalbedrag van de factuur op jaarbasis. Bovendien is de Klant bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur binnen de maand na de vervaldag van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het totaalbedrag van de factuur met een minimum van 250 euro. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten van facturen zijn voor rekening van de Klant, met een minimum verschuldigde vergoeding van 10% van het totaalbedrag van elke factuur. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag heeft IT Lievegem het recht om haar verbintenissen op te schorten en om deze en alle andere overeenkomsten met de Klant te beëindigen en wordt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs nog niet vervallen facturen, onmiddellijk opeisbaar.
5.3 De Klant is niet gerechtigd tot schuldvergelijking ten aanzien van IT Lievegem.
5.4 Klachten betreffende facturen dienen binnen 5 kalenderdagen na factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven meegedeeld te worden. Bij gebrek aan tijdige klacht wordt de factuur geacht als definitief aanvaard. De Klant kan een betaling slechts opschorten indien hij aantoont dat IT Lievegem een contractuele verplichting niet nagekomen is en hij IT Lievegem daarvan voorafgaandelijk bij aangetekende brief op de hoogte heeft gebracht. In elk geval kan het bedrag van de opgeschorte betaling enkel betrekking hebben op dat deel van het goed of de dienst dat betrekking heeft op de beweerde niet-nakoming van de contractuele verplichting. Een opschorting van betaling door de Klant is enkel mogelijk indien (het deel) van het goed of dienst afzonderlijk identificeerbaar is op een factuur.
5.5 De Klant verbindt er zich toe om in geval van laattijdige betaling van facturen, IT Lievegem, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de geleverde goederen onmiddellijk opnieuw in bezit te laten nemen, IT Lievegem daarvoor toegang te verschaffen tot zijn lokalen en alle vervoerskosten te dragen.

6. Overmacht

6.1 IT Lievegem is niet gehouden tot de nakoming van contractuele verplichtingen waarvan de uitvoering onmogelijk geworden is. In elk geval kan IT Lievegem niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet-nakomen van haar contractuele verplichtingen of daaruit voortvloeiende schade van de Klant als gevolg van stakingen, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoer, elektriciteits- en telecommunicatiestoornissen, bedrijfsstoornissen, wanprestaties en/of overmacht van haar leveranciers, vergunningsvereisten en andere juridische en administratiefrechtelijke vereisten, die allen als overmacht gelden.
6.2 Indien de overmacht situatie langer duurt of dreigt te duren dan 10 werkdagen, dan heeft IT Lievegem van rechtswege het recht om de overeenkomst onmiddellijk bij aangetekende brief te ontbinden, zonder een voorafgaand beroep op een rechter en zonder enige schadeloosstelling. In zo’n geval zal IT Lievegem recht hebben op de betaling door de Klant van alle reeds geleverde goederen of diensten en van de kosten die reeds gemaakt werden met het oog op de toekomstige uitvoering van de overeenkomst.
6.3 De niet-nakoming door IT Lievegem van haar contractuele verplichtingen als gevolg van zulke overmacht situaties is geen grond tot verbreking, ontbinding of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door de Klant, noch geeft dit het recht aan de Klant op prijsvermindering of schadevergoeding.

7. Vertrouwelijke Informatie

7.1 De partijen zullen alle informatie, mondeling of schriftelijk verkregen, in gelijk welke vorm ook, waarvan redelijkerwijze aangenomen kan worden dat zij vertrouwelijk is, strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet bekendmaken aan derden zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere partij tenzij in geval dit verplicht is door de wet of gerechtelijke instanties. In dit laatste geval zal de bekendmakende partij de andere partij onmiddellijk inlichten.
7.2 IT Lievegem zal het recht hebben om het bestaan van de overeenkomst met de Klant bekend te maken voor publiciteits- en andere commerciële doeleinden.

8. Intellectuele en Eigendomsrechten en Dataprotectie

8.1 Elk intellectueel, industrieel of ander eigendomsrecht (ongeacht of dit geregistreerd is of niet) op werken, goederen of diensten die in eigendom zijn van, gebruikt zijn of gecreëerd zijn door IT Lievegem, haar werknemers, consultants of onderaannemers in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (inclusief software, materiaal, technologie, vaardigheden, know-how en informatie over het gebruik ervan), blijft de exclusieve eigendom of in gebruik van IT Lievegem en/of haar licentiegevers, al naargelang het geval. De levering van goederen en/of diensten door IT Lievegem aan de Klant houdt geen enkele overdracht in van enig zulk recht. De vergoedingen betaald door de Klant houden geen betaling in voor de overdracht van enig zulk recht. Indien de Klant een gebruikslicentie verwerft van IT Lievegem of via IT Lievegem van een derde partij, mag de Klant dit enkel gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van deze gebruikslicentie. In geval de Klant zelf materiaal aanreikt, zoals software, teksten, beelden, etc. in het kader van de uitvoering van de opdracht garandeert de Klant dat het gebruik hiervan geen inbreuk maakt op enige intellectuele eigendomsrechten.
8.2 Indien de partijen toch uitdrukkelijk en schriftelijk de overdracht van zulk recht overeengekomen zijn, dan blijft IT Lievegem titularis van dat recht tot op het ogenblik van de betaling door de Klant van de volledige prijs en alle bijkomende kosten (interesten en schadevergoeding wegens laattijdige betaling van facturen inbegrepen).
8.3 De partijen zullen persoonsgebonden data enkel voor contractueel bepaalde doeleinden verwerken, gebruiken of stockeren met inachtneming van de toepasselijke wetgeving. Zie hiervoor tevens de bepalingen op onze website inzake onze privacy policy.

9. Waarborgen

9.1 Alle contractuele verplichtingen van IT Lievegem zijn inspanningsverbintenissen. IT Lievegem geeft geen enkele uitdrukkelijke of impliciete waarborg in verband met de goederen of diensten, hierbij inbegrepen enige waarborg voor de geschiktheid voor een bepaald doel, resultaat of verhandelbaarheid ervan en enige software wordt aan de Klant geleverd “as is”.
9.2 De Klant zal steeds de nodige maatregelen treffen om de integriteit, de veiligheid en het onderhoud van de software, de hardware en alle andere materialen te vrijwaren.
9.3 In geval van een vermeende slechte werking van de goederen of diensten zal de Klant actief meewerken aan alle onderzoeken die als doel hebben de oorzaak ervan te achterhalen en alle maatregelen treffen om bewijzen veilig te stellen die relevant kunnen zijn.
9.4 Alle goederen of diensten die aan de Klant geleverd worden door een onderaannemer van IT Lievegem of die aan IT Lievegem door een derde geleverd worden en die IT Lievegem op haar beurt aan de Klant levert, zijn enkel onderworpen aan de waarborg- en aansprakelijkheidsvoorwaarden die gelden tussen deze onderaannemer of derde en IT Lievegem.
9.5 De Klant dient de goederen en de diensten bij (op)levering of aanvaarding onmiddellijk na te kijken op gebreken. De Klant dient in geval van eventuele zichtbare gebreken binnen een termijn van 7 dagen na (op)levering of aanvaarding of in geval van verborgen gebreken bij goederen, binnen 2 dagen na vaststelling van verborgen gebreken en in elk geval binnen 2 maand na levering van deze goederen, via gemotiveerd aangetekend schrijven deze gebreken kenbaar te maken aan IT Lievegem. IT Lievegem is enkel aansprakelijk voor een gebrek in het geleverde goed of de geleverde dienst dat bestaat op het ogenblik van de levering en dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 maanden te rekenen vanaf de levering. In geval van een gebrek heeft de Klant geen recht op een schadevergoeding. De Klant heeft enkel recht op het kosteloze herstel van het goed of de dienst of de kosteloze vervanging van het goed of de dienst, naar keuze van IT Lievegem. Indien de kosteloze vervanging of verbetering onmogelijk of buiten verhouding is, heeft de Klant enkel het recht om een passende prijsvermindering te eisen.

10. Aansprakelijkheid

10.1 IT Lievegem is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade of enige indirecte schade of verlies, verlies van gegevens, recuperatie van gegevens, winst, inkomsten, omzet of andere financiële of commerciële verliezen, ongeacht of deze voortvloeit uit de niet-naleving van haar verplichtingen. IT Lievegem is tevens niet aansprakelijk in geval schade geleden is door handelingen of gebrek aan handelingen die niet uitsluitend en direct toewijsbaar zijn aan IT Lievegem.
10.2 In elk geval is de aansprakelijkheid van IT Lievegem ten aanzien van de Klant beperkt tot 1000 euro per voorval, met dien verstande dat de totale aansprakelijkheid van IT Lievegem voortvloeiend uit de overeenkomst steeds beperkt is tot 50 % van de totale waarde van de overeenkomst.

11. Duur en Ontbinding

11.1 De duur van de overeenkomst is in beginsel tot het einde van het project, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een andere duurtijd werd overeengekomen.
11.2 In elk geval heeft IT Lievegem steeds het recht om de overeenkomst onmiddellijk vroegtijdig te beëindigen zonder enige schadevergoeding, zonder verdere kennisgeving of ingebrekestelling en zonder een voorafgaand beroep op een rechter indien : (a) de Klant tekortkomt aan een contractuele verplichting en hij deze niet afdoende rechtzet binnen een termijn van 10 werkdagen na de kennisgeving door IT Lievegem van de tekortkoming, (b) in geval van (aanvraag tot) faillissement ontbinding, vereffening of onvermogend worden van de Klant, of (c) de juridische controle over de Klant wijzigt.
11.3 In geval van vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst worden alle verschuldigde bedragen, zelfs van nog niet vervallen of uitgegeven facturen, onmiddellijk te betalen.

12. Niet-Afwerving

12.1 Tijdens de duur en gedurende 12 maanden na de beëindiging van de overeenkomst zal de Klant geen werknemers, consultants, vertegenwoordigers of onderaannemers van IT Lievegem of hun personeel, die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht hun statuut, tewerkstellen, aanwerven of rechtstreeks of onrechtstreeks benaderen met het oog op aanwerving of rechtstreekse samenwerking onder eender welke vorm.
12.2 Indien de Klant dit artikel schendt, zal hij per schending automatisch en van rechtswege gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan het totale brutoloon van de betrokken werknemer, consultant, vertegenwoordiger of onderaannemer over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de niet-naleving van dit artikel door de Klant, wat de partijen beschouwen als een inschatting van de redelijke schade die voortvloeit uit een schending van dit artikel.

13. Nietigheid

13.1 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen IT Lievegem en de Klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

14. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtsmacht

14.1 Deze Algemene Voorwaarden en eender welke andere contractuele bepalingen tussen IT Lievegem en de Klant worden beheerst door het Belgisch recht.
14.2 Elk geschil zal exclusief beslecht worden door de bevoegde rechtbank te Gent.

15. Communicatie

15.1 Zowel IT Lievegem als de Klant aanvaarden elektronische communicatie (E-mail, Messenger, …) als rechtsgeldig bewijsmiddel.

16. Corona-maatregeling

16.1 Zowel IT Lievegem als de Klant kan zolang de corona-crisis van kracht is en dit vanaf 01 maart 2020 de offerte als nietig beschouwen of de levering laten verplaatsen door bijvoorbeeld langdurig ziekte bij IT Lievegem of economische redenen bij de Klant. Dit mag uitzonderlijk via elektronische weg (email) gebeuren.